VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transcription

1 20 14 VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

2 Obsah Contents Úvodné slovo vedenia spoločnosti Foreword of the Company Management Profil spoločnosti Company Profile Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2014 Report on 2014 Business Activities Perspektívy spoločnosti v roku 2015 Perspectives of POZAGAS a.s. in 2015 Informácia o stave majetku a finančnom vývoji spoločnosti Information about the Situation of Assets and the Financial Development of the Company Správa nezávislého audítora Independent Auditor s Report Spoločnosť POZAGAS v roku 2014 úspešne absolvovala re-certifikačný audit pre držiteľov certifikátov kvality podľa normy ISO 9001, systému riadenia životného prostredia podľa normy ISO a systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa smernice OHSAS 18001, čo dodáva výsledkom našej práce dodatočný punc kvality. Príloha č.1: Účtovná závierka spoločnosti POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 a správa nezávislého audítora Annex no. 1: Financial Statements of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 and the Independent Auditor s Report

3 3 Úvodné slovo vedenia spoločnosti Vážené dámy, vážení páni, touto cestou by sme vás radi informovali o aktivitách a úspechoch spoločnosti POZAGAS za uplynulý rok Rok 2014 bol úspešný aj napriek tomu, že bol do značnej miery ovplyvnený turbulentným vývojom na trhu s plynom a uskladňovacími kapacitami. Spoločnosť POZAGAS aj v roku 2014 úspešne pokračovala v začatom trende kontinuálnej optimalizácie riadenia zásobníka so zameraním sa na znižovanie prevádzkových nákladov. Našim základným cieľom je zefektívňovanie všetkých interných prevádzkových procesov s akcentom na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky zásobníka ako aj plnenie všetkých zmluvných záväzkov. Rok 2014 sa niesol v znamení pokračujúcich zmien či už legislatívnych alebo regulačných a to nielen na Slovensku ale aj v Rakúsku, kam spoločnosť spadá vďaka jej zatriedeniu do Trhovej Oblasti Východ, čo dáva spoločnosti POZAGAS komparatívnu výhodu oproti niektorým ostatným konkurentom na trhu. Spomínaným zmenám spoločnosť úspešne čelila, ale na druhej strane proces zmien nie je ukončený, preto predstavuje jednu z ďalších výziev aj pre ďalšie obdobia. Rovnako pozitívne hodnotíme schopnosť spoločnosti POZAGAS neustále inovovať svoje produktové portfólio. Základom procesu inovácií je zisťovanie špecifických potrieb trhu ako aj naša snaha o výnimočnosť a jedinečnosť na poli prevádzkovateľov zásobníkov prostredníctvom neustáleho zlepšovania našich produktov. Konkrétnym výsledkom tejto snahy je prvenstvo spoločnosti POZAGAS v stredoeurópskom regióne pri implementácii uskladňovacieho produktu s cenotvorbou naviazanou na vývoj cien plynu na plynárenskom uzle. Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru. Poďakovať tiež chceme všetkým našim zamestnancom a obchodným partnerom za každodenné pracovné nasadenie a zodpovedný prístup k našim podnikateľským aktivitám. Ladislav Goryl predseda predstavenstva Chairman of Board of Directors Tomáš Miřacký podpredseda predstavenstva Vice-chairman of Board of Directors Ivan Vaškor generálny riaditeľ General Director

4 4 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Foreword of the Company Management Dear Sir/Madam, by this presentation, we would like to inform you about activities and successes of the company POZAGAS during previous year Year 2014 was successful despite of influence of turbulences in development on gas market and storage capacities market. The company POZAGAS successfully continued in already started trend of continual optimization of reservoir s management with orientation on decreasing of operating costs. Our main aim is enhancement of all internal operating processes with accent on reliability and safety of storage operation as well as fulfillment of all contractual liabilities. Year 2014 was characterized by continual legislation and regulation changes not only in Slovakia but also in Austria, where is the company included due to its localization into Market Area East, what gives the company POZAGAS comparative advantage against some other competitors on the market. The company successfully faced to these changes, but on the other hand process of changes is still not finished, therefore it represents one of further challenges to next seasons. Similarly, we positively assess ability of the company POZAGAS to permanent innovate production portfolio. The basis of innovation process is searching of market specific needs as well as our effort for uniqueness and originality in field of gas storage operators by permanent improvement of our products. Concrete result of the company POZAGAS effort is first ranking in Central European region in implementation of storage product with pricing linked on gas prices development on gas hub. We thank to customers for confidence. Also, we would like to thank to all our employees and business partners for daily work effort and responsible approach to our business activities. In 2014, the company POZAGAS successfully pass out re-certification audit for holders of quality certificates in terms of standards ISO 9001, Environmental management system in terms of standards ISO and Occupational health and safety management systems in terms of standards OHSAS 18001, what bring additional quality aspect to results of our work.

5 5 Profil spoločnosti Company Profile POZAGAS a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba. Spoločnosť svojim zákazníkom poskytuje služby uskladňovania plynu a s tým spojené doplnkové služby. Spoločnosť POZAGAS a.s. je držiteľom certifikátov kvality a integrovaného systému riadenia podľa štandardov ISO 9001, ISO a OHSAS Priemerný počet zamestnancov spoločnosti POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 bol 30. Spoločnosť POZAGAS a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť POZAGAS a.s. je etablovaná vo významných záujmových organizáciách združujúcich spoločnosti s rovnakým predmetom podnikania v rámci Slovenska a Európskej únie. POZAGAS a.s. is owner and operator of the Underground gas storage facility Láb IV in Slovak Republic. The company provides storage services and related complementary services to their clients. POZAGAS a.s. is the holder of quality certificates and an integrated management system in terms of the standards ISO 9001, ISO and OHSAS The average number of employees of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 was 30. POZAGAS does not have a business unit abroad. POZAGAS a.s. is a member of important associations of companies with the same business purpose in Slovakia and the European Union.

6 6 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Všeobecné informácie General Information Obchodné meno / Trade name POZAGAS a.s. Sídlo / Registered office Malé námestie 1, Malacky Právna forma / Legal form akciová spoločnosť / joint-stock company IČO / ID number: Obchodný register / Register of Companies Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1271/B District Court Bratislava I, section Sa, file no. 1271/B Štruktúra akcionárov spoločnosti POZAGAS a.s. a ich podiel na základnom imaní: Structure of shareholders of POZAGAS a.s. and their shares in the registered capital: Spolu / Total ,49 Eur 35% 35% 30% SPP Infrastructure, a.s ,00 Eur NAFTA a.s ,00 Eur GDF INTERNATIONAL SAS ,49 Eur

7 7 Organizačná štruktúra POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 Organisational Structure of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 pán / Mr. pán / Mr. pani / Mrs. Ladislav Goryl Tomáš Miřacký Mária Bronišová Predstavenstvo POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 predseda / Chairman podpredseda / Vice-chairman člen / Member Board of Directors of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 pán / Mr. Szilárd Kása člen / Member pán / Mr. Martin Bartošovič člen / Member pán / Mr. Razvan Mihail Georgescu člen / Member Dozorná rada POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 Supervisory Board of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 pán / Mr. Milan Soták predseda / Chairman pán / Mr. Dan Pantilie člen / Member pán / Mr. Mojmír Mamojka člen / Member Vrcholový manažment POZAGAS a.s. k 31. decembru 2014 Top Management of POZAGAS a.s. as at 31 December 2014 pán / Mr. Ivan Vaškor generálny riaditeľ / General Director pán / Mr. Martin Beňa riaditeľ pre obchod a marketing / Sales and Marketing Director pán / Mr. Ján Kovár riaditeľ pre rozvoj a prevádzku/ Development and Operations Director

8 8 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti Spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba. Pre uskladňovanie sú využívané prírodné geologické štruktúry Viedenskej panvy po primárnom odťažení zemného plynu. Podzemné uskladňovanie zemného plynu POZAGAS a.s. sa pri prevádzkovaní zásobníka zameriava na: spoľahlivosť flexibilitu a efektívnosť služieb pri zabezpečení vysokej úrovne bezpečnosti v súlade s dostupnými technológiami. Prevádzkovanie zásobníka je realizované v súlade s požiadavkami európskej a slovenskej legislatívy. V súlade s tým spoločnosť uskutočňovala aj svoju investičnú činnosť, ktorá bola v roku 2014 zameraná na: zvyšovanie bezpečnosti prevádzky, ochranu životného prostredia, údržbu a modernizáciu zariadení a optimalizáciu uskladňovacích kapacít. Predaj uskladňovacích kapacít Rok 2014 sa z pohľadu obchodných aktivít spoločnosti POZAGAS niesol v duchu inovácií. Sme hrdí na to, že práve my sa môžeme popýšiť prvenstvom v regióne pri implementácii uskladňovacieho produktu s cenotvorbou naviazanou na vývoj cien plynu na plynárenskom uzle, tzv. indexovanou cenotvorbou. Naviac, spoločnosť POZAGAS priniesla inovatívny a jedinečný prístup k indexovanej cenotvorbe. Nami navrhnuté trhovo-orientované riešenie predstavuje jednoduchý, spravodlivý a pre obidve zmluvné strany prínosný spôsob tvorby ceny za zazmluvnený uskladňovací produkt. Aj v roku 2014 sme pokračovali v procese zvyšovania flexibility našich uskladňovacích produktov

9 9 a približovania ich parametrov potrebám užívateľov zásobníka. Na základe spôsobu využívania uskladňovacej kapacity našimi zákazníkmi si dovoľujeme tvrdiť, že našou najväčšou devízou je lokalizácia zásobníka Láb 4. stavba a existujúce prepojenia s nadväzujúcimi plynárenskými sieťami. Zákazníci spoločnosti POZAGAS a.s. môžu využívať zásobník s prístupom na tri rôzne trhy: domáci trh s plynom v Slovenskej republike, trh s plynom v Českej republike prostredníctvom prepravnej siete Slovenskej republiky a trh s plynom v Rakúsku (Virtuálny obchodný bod). TRANSMISSION NETWORK SR VTP AUSTRIA DISTRIBUTION NETWORK SR Ekonomická a finančná výkonnosť Spoločnosť POZAGAS a.s. dosiahla v roku 2014 stabilizáciu tržieb na úrovni takmer 27 mil. EUR. Účtovný hospodársky výsledok spoločnosti vykázaný v individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2014 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, tak ako boli schválené v EÚ predstavuje zisk po zdanení vo výške tis. EUR, pričom celkový distribuovateľný nerozdelený zisk predstavuje k 31.decembru 2014 hodnotu tis. EUR a zároveň predstavuje distribuovateľné zdroje pre akcionárov spoločnosti, príp. časť z nich môže byť prerozdelená formou odmien členom orgánov spoločnosti, resp. môže slúžiť na prídel do sociálneho fondu spoločnosti. Prevádzkové náklady boli v roku 2014 vykázané na úrovni 16 mil. EUR. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja, ako aj podrobnejšie informácie o finančnej situácii spoločnosti sú prezentované v účtovnej závierke k 31. decembru 2014, ktorá je uvedená v prílohe č.1. Porovnanie výnosov, nákladov a zisku (v tis. EUR) Výnosy z predaja služieb Prevádzkové náklady (16 208) (29 676) Finančné výnosy/(náklady) (316) (307) Zisk pred zdanením (4 237) Daň z príjmov (2 598) Zisk za obdobie (3 175) Pozn. údaje v zátvorkách predstavujú záporné hodnoty Zdroj významného poklesu prevádzkových nákladov v porovnaní s rokom 2013 predstavuje najmä rozdiel vo vytvorenej opravnej položke v roku 2013 na základe prehodnotenia hodnoty majetku.

10 10 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Kapitálová štruktúra Aktíva Celkové aktíva k 31. decembru 2014 dosiahli výšku tis. EUR, čím došlo k medziročnému nárastu o tis. EUR, pričom zmena v štruktúre celkových aktív bola iba minimálna. Dlhodobé aktíva predstavovali tis. EUR a ich podiel na celkových aktívach bol 73,6%. Najvýznamnejšou položkou dlhodobých aktív sú budovy, stavby, technológia, stroje a zariadenia v hodnote tis. EUR a nehmotný majetok v hodnote tis. EUR. Investičné výdavky dosiahli výšku 632 tis. EUR a smerovali najmä do investičnej výstavby súvisiacej s hlavnou činnosťou. Obežné aktíva vo výške tis. EUR tvoria zásoby materiál a náhradné diely vo výške 633 tis. EUR, pohľadávky z obchodného styku, daňové a iné pohľadávky v hodnote tis. EUR a peňažné prostriedky vo výške tis. EUR. Pasíva Vlastné imanie spoločnosti podľa riadnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014 je vo výške tis. EUR a ako kľúčový zdroj krytia predstavuje 77% hodnoty majetku. Tvorí ho základné imanie, zákonný rezervný fond a nerozdelené zisky vrátane hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie. Základné imanie spoločnosti je zapísané v obchodnom registri a predstavuje kusov akcií na meno v menovitej hodnote EUR a 71 kusov akcií na meno v menovitej hodnote 33,19 EUR. Záväzky spoločnosti boli k 31. decembru 2014 vo výške tis. EUR, pričom sa skladajú z dlhodobej a krátkodobej časti. Dlhodobé záväzky dosahujú tis. EUR a sú tvorené najmä rezervou na likvidáciu a rekultiváciu a odloženým daňovým záväzkom. Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky z obchodného styku vo výške tis. EUR, záväzok dane z príjmov vo výške 282 tis. EUR a výnosy budúcich období v objeme 221 tis. EUR. Celková výška záväzkov tvorí 23% krytia majetku spoločnosti. Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci Bezpečná a spoľahlivá prevádzka zásobníka, ktorá je ohľaduplná voči životnému prostrediu patrí medzi najdôležitejšie priority spoločnosti POZAGAS a.s. V roku 2014 nebol v spoločnosti zaznamenaný žiaden pracovný úraz. Spoločnosť si plnila a plní všetky zákonné povinnosti. Stanovené ciele v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci napĺňame tiež prostredníctvom systematického posudzovania rizík, ohrození a environmentálnych aspektov a zavádzaním preventívnych opatrení a vzdelávacích aktivít. Pri ich realizácii vychádzame z požiadaviek noriem ISO a OHSAS Verejnoprospešné aktivity Spoločnosť POZAGAS a.s. patrí medzi významné spoločnosti v regióne a naplno si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom pôsobí. Svoju prítomnosť dokazuje aj realizáciou rôznych sponzorských aktivít. Podpora v tejto oblasti je zameraná na zlepšovanie a skvalitňovanie života obyvateľov regiónu v oblasti zdravotníctva, školstva, telovýchovy a kultúry. Perspektívy spoločnosti v roku 2015 V roku 2015 bude spoločnosť POZAGAS a.s. pokračovať: v práci na ďalšom rozvoji inovácií skladovacích služieb; v optimalizácii uskladňovacích kapacít zásobníka PZZP Láb 4. stavba v súlade s podmienkami a potrebami trhu; vo zvyšovaní efektivity činností spoločnosti vo všetkých jej kľúčových oblastiach s trvalo udržateľným charakterom.

11 11 Report on the Business Activities of the Company The company is the owner and operator of the Underground Storage Facility Lab 4 for natural gas storage. The natural geological structures in Vienna basin are used for storage after the primary withdrawal of natural gas. Underground Natural Gas Storage Upon operation of the storage facility, POZAGAS a.s. focuses on the reliability, flexibility and effectiveness of services while ensuring a high level of safety in compliance with the available technology. The storage facility is operated in compliance with European and Slovak legislative requirements. In compliance with the above, the Company carried out its 2014 investing activities, which were focusing on: Growing safety of operation; Protection of the environment; Repair and renewal of facilities; and Optimization of storage capacity. Sale of Storage Capacity From the commercial activities point of view, year 2014 was characterized by innovations. We are proud of our leadership in region by implementation of storage product with pricing linked on gas prices development on gas hubs, i.e. index pricing. In addition, the company POZAGAS brought innovative and original approach to index pricing. Market-oriented solution proposed by ourselves is simple, fairly-minded and contributed concept of pricing to both counterparties for contracted storage product. Also in 2014, we continued in process of increasing of our storage products flexibility and advancing their parameters to storage users needs. Based on attitude to storage capacity usage by our customers, we are allowed to assure our brightest worth, which is localization of storage facility Láb 4 and existing interconnections with adjacent gas network. Customers of the company POZAGAS can use storage facility with connections to three different markets: Domestic gas market in Slovak Republic Gas market in Czech Republic through transmission network in Slovak Republic Gas market in Austria (Virtual Trading Point).

12 12 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Economic and Financial Performance During 2014, the Company achieved stabilization of revenues on the level nearly EUR 27 million. The total comprehensive result of the company in the individual financial statements prepared as at 31 December 2014 prepared in accordance with International financial reporting standards as adopted by the EU, represents a net profit of EUR thousand and the total distributable retained earnings as at 31 December 2014, reach EUR thousand, which also represents resources for distribution to shareholders of the company or can be partially distributed in form of bonuses to members of the company bodies, resp. can be used for contribution the company s social fund. Operating expenses in 2014 were reported at the level of EUR 16 million. The information about costs of activities in the field of research and development, as well as more-detailed information about the financial situation of the company are presented in the financial statements as at 31 December 2014, enclosed as annex no. 1 hereto. Comparison of revenues, expenses and profit (in ths. of euros) Revenues Operating expenses (16 208) (29 676) Financial income/(expenses) (316) (307) Profit before tax (4 237) Income tax (2 598) Profit for the year (3 175) Note: Bracketed numbers represent the negative. Source of significant decrease in operating costs comparing to 2013 was caused mainly by created provision in 2013 due to reassessment of assets value and transfer to historical valuation model.

13 13 Capital Structure Assets Total assets as at 31 December 2014 were EUR thousand, ie a y/y decrease by EUR thousand, with a minimum change in the structure of total assets. Non-current assets were EUR thousand and represented a 73,6% share in the total assets. The most important items of the non-currents assets are buildings, machines, tools and equipment amounting to EUR thousand and intangible assets amounting to EUR thousand. Capital expenditures were EUR 632 thousand, the means were invested into investment construction related to the main activity. Current assets of EUR thousand are composed of inventories raw material and spare parts amounting to EUR 633 thousand, trade receivables, income tax and other receivables amounting to EUR thousand and cash of EUR thousand. Equity and Liabilities Equity of the company according to the financial statements as at 31 December 2014 is EUR thousand, and as a key source of coverage accounted for 77% of the value of company assets. It is composed of the registered capital, reserve fund and retained earnings including the net profit for the accounting period. Share capital of the company is registered in the Register of Companies and represents book-entry shares with a nominal value of EUR and 71 book-entry shares with a nominal value of EUR 33,19. Liabilities are represented in the amount of EUR thousand as of 31 December 2014 and are composed from noncurrent and current liabilities. Non-current liabilities achieve EUR thousand and consist mainly of the provision for site restoration and of deferred tax liability. Current liabilities contain trade liabilities amounting EUR thousand, income tax liabilities in the amount EUR 282 thousand and deferred income in the amount EUR 221 thousand. Total liabilities comprised 23% of asset cover. Protection of the Environment and Safety at Work The safe and reliable operation of the storage facility in a manner that takes the environment into consideration is the highest priority of POZAGAS a.s. No work-related injury happened within the company in The company performed and performs all its statutory duties. We meet the determined targets in the field of environment and safety at work also by systematic risk assessment, threats and environmental aspects and by implementation of precautionary measures and trainings. When implementing them, we take the requirements of standards ISO and OHSAS as a basis. Activities of Public Utility POZAGAS is one of the major companies of the region and is fully aware of its social responsibility towards the society in the region. The presence of POZAGAS can be felt thanks to various sponsorship activities aimed at improving the quality of life of the residents of the region. These activities support the following fields health, education, physical education and culture. Prospects of POZAGAS a.s. in 2015 In 2015, POZAGAS a.s. will continue to: Work on the further development of the innovations of storage services; Optimize the storage capacities of UNGSF Lab 4 in line with the market s needs and requirements; and Increase the effectiveness of the activities of the company in all its key areas in a sustainable manner.

14 14 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Aktíva celkom / Total Assets Krátkodobé aktíva / Current Assets Dlhodobé aktíva / Non-current Assets 74% 26% 86% 14% K štruktúra As at 31. December Structure K štruktúra As at 31. December Structure Pasíva celkom / Total Liabilities Záväzky / Liabilities Vlastné imanie / Equity 77% 23% 77% 23% K štruktúra As at 31. December Structure K štruktúra As at 31. December Structure

15 Informácia o stave majetku a finančnom vývoji spoločnosti a správa nezávislého audítora Information About the Assets and Financial Development of the Company and Independent Auditor s Report

16 16 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Účtovné výkazy spoločnosti POZAGAS a.s. v skrátenom rozsahu ZOSTAVENÉ V SÚLADE S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDAMI PRE FINANČNÉ VÝKAZNÍCTVO ( IFRS ). Financial statements of POZAGAS a.s. (short version) PREPARED IN COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS ( IFRS ) Finančné informácie za predchádzajúce obdobie sú upravené tak, aby zohľadňovali zmenu účtovnej politiky spoločnosti a boli porovnateľné s účtovnými hodnotami prezentovanými za rok The financial information for prior periods are restated to reflect this change in the accounting policy in order to provide comparability with the carrying amounts presented for Výkaz ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013 v tisícoch EUR Income Statement for the Year Ending 31 December 2014 and 31 December 2013 in EUR thousand Tržby / Revenues Odpisy a opravné položky / Depreciation and impairment provisions (1 613) (1 915) Služby / Services (8 060) (7 923) Spotreba materiálu a energie / Materials and energies consumed (1 772) (1 692) Mzdové náklady / Wages and salaries (1 434) (1 496) Straty zo zníženia hodnoty majetku / Provision for impairment losses - (13 578) Ostatné prevádzkové náklady, netto / Other operating expenses, net (3 041) (2 791) Prevádzkový hospodársky výsledok / Profit from operations (3 930) Finančné výnosy / Financial income Finančné náklady / Financial expenses (336) (324) Finančné náklady, netto / Financial expenses, net (316) (307) Hospodársky výsledok pred zdanením / Profit before tax (4 237) Daň z príjmov / Income tax (2 598) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE / NET PROFIT FOR THE YEAR (3 175) Výkaz súhrnných ziskov a strát za rok končiaci 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013 v tisícoch EUR Statement of Comprehensive Income for the Year Ending 31 December 2014 and 31 December 2013 in EUR thousand Hospodársky výsledok za účtovné obdobie / Net profit for the year (3 175) Ostatný súhrnný zisk/(strata) / Other comprehensive income/(loss) Daňový vplyvy / Deferred income tax on revaluation Ostatný súhrnný zisk/(strata) za rok po zdanení / Other comprehensive income/(loss) after tax CELKOVÝ SÚHRNNÝ ZISK/(STRATA) ZA ROK / TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR (3 175)

17 17 Súvaha k 31. decembru 2014 a k 31.decembru 2013 Balance Sheet as at 31 December 2014 and 31 December 2013 Majetok v tisícoch EUR Assets in EUR thousand Dlhodobý majetok spolu / Non-current assets total Budovy, stavby, stroje a zariadenia / Property, plant and equipment Nehmotný majetok / Intangible assets Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky / Trade and other receivables Obežný majetok spolu / Current assets total Materiál a náhradné diely / Inventories Pohľadávka dane z príjmov / Income tax liability Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky / Trade and other receivables Peňažné prostriedky / Cash and cash equivalents SPOLU MAJETOK / ASSETS TOTAL Vlastné imanie a záväzky v tisícoch EUR Equity & Liabilities in EUR thousand Vlastné imanie spolu / Equity total Základné imanie / Registered capital Zákonný rezervný fond / Legal reserve fund Nerozdelené zisky / Retained earnings Záväzky spolu / Liabilities total Dlhodobé záväzky spolu / Non-current liabilities total Odložený daňový záväzok / Deferred tax liabilities Rezerva na likvidáciu a rekultiváciu / Provision for site restoration Výnosy budúcich období / Deferred income Krátkodobé záväzky spolu / Current liabilities total Záväzok z dane z príjmov / Income tax payable Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky / Trade and other liabilities Výnosy budúcich období / Deferred income VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU / EQUITY AND LIABILITIES TOTAL

18 18 POZAGAS a.s. Výročná správa Annual Report 2014 Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013 Statement of Changes in Equity for the Year Ending 31 December 2014 and 31 December V tisícoch EUR In EUR thousand Základné imanie Registered capital Emisné ážio Share premium Zákonný rezervný fond Legal reserve fund Nerozdelené zisky Retained earnings Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku Property revaluation reserve Spolu Total Zostatok k 1. januáru 2013 Balance as at 1 January 2013 Čistý zisk za obdobie Net profit for the period Prídel do zákonného rezervného fondu Increase of the legal reserve fund Výplata dividend Dividends paid Ostatný súhrnný zisk/(strata) / Other comprehensive income/(loss) Zostatok k 31. decembru 2013 Balance as at 31 December (3 175) - (3 175) (9 000) - (9 000) V tisícoch EUR In EUR thousand Základné imanie Registered capital Emisné ážio Share premium Zákonný rezervný fond Legal reserve fund Nerozdelené zisky Retained earnings Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku Property revaluation reserve Spolu Total Zostatok k 1. januáru 2014 Balance as at 1 January 2014 Čistý zisk za obdobie Net profit for the period Prídel do zákonného rezervného fondu Increase of legal reserve fund Výplata dividend Dividends paid Ostatný súhrnný zisk / (strata) Other comprehensive income / (loss) Zostatok k 31. decembru 2014 Balance as at 31 December

19 19 Výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci 31. decembra 2014 a 31. decembra 2013 Statement of Cash Flow for the Year Ending 31 December 2014 and 31 December 2013 Prevádzková činnosť v tisícoch EUR Operating activities in EUR thousand Hospodársky výsledok pred zdanením / Income before tax (4 237) Úpravy / Adjustments for Odpisy a opravné položky / Depreciation, amortisation and impairment provisions Straty zo zníženia hodnoty / Impairment losses Kurzové straty/(zisky), netto / Net foreign exchange losses/(gains) - (3) Úrok z diskontovania rezerv / Unwinding of interest due to discounting Nákladové/(výnosové) úroky, netto / Net interest expense/(income) (21) (13) Ostatné / Other (5) (9) Zisk z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu / Operating profit before changes in working capital Zníženie (zvýšenie) stavu zásob / Decrease (increase) in inventories (129) (2) Zníženie (zvýšenie) pohľadávok / Decrease (increase) in receivables (4 105) 496 Zvýšenie (zníženie) záväzkov / Increase (decrease) in payables Peňažné prostriedky vytvorené prevádzkovou činnosťou / Cash generated from operations Prijaté úroky / Interest received Zaplatené úroky / Interest paid - - Zaplatená daň z príjmov / Income taxes paid 954 (3 200) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti / Cash flows generated by operating activities Investičná činnosť v tisícoch EUR Investing activities in EUR thousand Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku / Acquisition of property, plant and equipment and intangible assets Tržby z predaja budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku / Proceeds from sales of property, plant and equipment and intangible assets (632) (2 711) 6 9 Peňažné toky z investičnej činnosti / Cash flows used by investing activities (626) (2 702) Finančná činnosť v tisícoch EUR Financing activities in EUR thousand Výplata dividend a nadmerného rezervného fondu / Dividends and reserve fund surplus paid - (9 000) Peňažné toky z finančnej činnosti / Cash flows used by financing activities - (9 000) Zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov v tisícoch EUR Increase (decrease) in cash and cash equivalents in EUR thousand Zvýšenie (zníženie) peňažných prostriedkov, netto / Increase (decrease) in cash and cash equivalents, net (2 464) Stav peňažných prostriedkov k 1. januáru / Cash and cash equivalents as at 1 January STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV K 31. DECEMBRU / CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 31 DECEMBER

20

21

22

23

24 Výročná správa Annual Report 2014 Pozagas a.s. Malé námestie č. 1, Malacky, Slovakia

Výročná správa / Tempest, a.s. / 2009

Výročná správa / Tempest, a.s. / 2009 Výročná správa / Tempest, a.s. / 2009 01 design + print (c) with love by milk Obchodný názov: TEMPEST, a.s., Sídlo spoločnosti: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika Základné imanie:

More information

Úloha oceňovania zásob vo finančnom riadení

Úloha oceňovania zásob vo finančnom riadení Úloha oceňovania zásob vo finančnom riadení Jozefína HVASTOVÁ Viera ZORIČÁKOVÁ Úvod Cieľom účtovníctva je poskytnúť významné, súhrnné, ekonomické a aktuálne kvantitatívne informácie o činnosti podniku

More information

Sadzobník kartových poplatkov firemné platobné karty / Schedule of Card Charges company payment cards

Sadzobník kartových poplatkov firemné platobné karty / Schedule of Card Charges company payment cards Sadzobník kartových poplatkov firemné platobné karty / Schedule of Card Charges company payment cards Citibank Europe plc., so sídlom Dublin, North Wall Quay 1, Írsko, registrovaná v registri spoločností

More information

Vnútro new final :57 Stránka 1. Citibank (Slovakia) a. s. Výročná správa 1998 Annual Report 1998

Vnútro new final :57 Stránka 1. Citibank (Slovakia) a. s. Výročná správa 1998 Annual Report 1998 Vnútro new final 15.10.1998 14:57 Stránka 1 Citibank (Slovakia) a. s. Výročná správa 1998 Annual Report 1998 Vnútro new final 15.10.1998 14:57 Stránka 2 General Manager s Letter We are pleased to present

More information

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Výročná správa Závod BROSE, Prievidza

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Výročná správa Závod BROSE, Prievidza STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Výročná správa 2016 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Výročná správa 2016 Závod BROSE, Prievidza 1 OBSAH 2 Príhovor 5 Proil spoločnosti

More information

Obsah Table of Contents

Obsah Table of Contents 2 VÝROČNÁ SPRÁVA 2016 ANNUAL REPORT 3 Obsah Table of Contents Základné údaje o spoločnosti / Basic company data.............................................. 5 Príhovor generálneho riaditeľa / Preface

More information

výročná správa TEMPEST a.s. 2006

výročná správa TEMPEST a.s. 2006 výročná správa TEMPEST a.s. 2006 výročná správa 2006 OBCHODNÝ NÁZOV: TEMPEST a.s. SÍDLO SPOLOČNOSTI: Plynárenská 7/B 821 09 Bratislava Slovenská republika ZÁKLADNÉ IMANIE: 4 800 000 Sk DÁTUM VZNIKU: 24.6.1992

More information

Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1. štvrťrok 2014 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. )

Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1. štvrťrok 2014 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) Poradie najväčších lízingových spoločností v SR podľa typu predmetu za 1. štvrťrok 2014 (v obstarávacích cenách bez DPH v tis. ) FINANCOVANIE NA CELKOVOM LÍZINGOVOM TRHU 1 ČSOB Leasing* 86 526 2 VOLKSWAGEN

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2001

VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2001 VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2001 VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2001 VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2001 PRÍHOVOR 05 VEDENIE PODNIKU 05 DOZORNÁ RADA 06 CHARAKTERISTIKA PÔSOBNOSTI PROSTREDIA PODNIKU 06 POSLANIE

More information

Ročná správa Annual Report

Ročná správa Annual Report Ročná správa Annual Report 2 0 0 9 Obsah Príhovor výkonného riaditeľa...3 Charakteristika spoločnosti...4 Predmet činnosti...6 Organizačná štruktúra...7 Systémy manažérstva...8 Vrcholový manažment... 10

More information

Ročná správa Annual Report

Ročná správa Annual Report Ročná správa Annual Report 2 0 1 0 Obsah Content Príhovor výkonného riaditeľa...3 Charakteristika spoločnosti...4 Predmet činnosti...6 Organizačná štruktúra...7 Systémy manažérstva...8 Vrcholový manažment...9

More information

CEGEDIM produktové protfólio Hotel Kaskády

CEGEDIM produktové protfólio Hotel Kaskády CEGEDIM produktové protfólio 6.11.2012 Hotel Kaskády Cegedim predstavenie od roku 1969 43 ročná skúsenosť 8 200 zamestnancov priame zastúpenie v 43 krajinách sveta poskytovaná podpora vo viac ako 80 krajinách

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 ANNUAL REPORT PREDSTAVENST VO BOARD OF DIREC TORS Predseda predstavenstva Chairman of the Board of Directors Mikolaj E. Józefowicz, ERP SAS Členovia predstavenstva Board of Directors

More information

ERGO Poisťovňa, a.s. Annual report Výročná správa Pripravené pre riadne Valné zhromaždenie 25. apríla 2017 v Bratislave

ERGO Poisťovňa, a.s. Annual report Výročná správa Pripravené pre riadne Valné zhromaždenie 25. apríla 2017 v Bratislave ERGO Poisťovňa, a.s. Výročná správa 2016 Annual report 2016 Pripravené pre riadne Valné zhromaždenie 25. apríla 2017 v Bratislave Prepared for ordinary General Assembly on Aprí l 25 th 2017 in Bratislava

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. 2 0 0 5 BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE VÝROČNÁ SPRÁVA Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. OBSAH 1. ÚVOD.........................................................2 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE..............................................4

More information

in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU)

in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU) Financial Statements as at 31 December 2013 and for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU) (Translation) Contents

More information

Introduction. Úvodné slovo. Ing. Pavol Bobok Predseda predstavenstva Chairman of Board of Directors

Introduction. Úvodné slovo. Ing. Pavol Bobok Predseda predstavenstva Chairman of Board of Directors ročná správa annual report 2004 Obsah Contents Úvodné slovo... 2 3 Vybrané ekonomické ukazovatele za skupinu SES...4 Identifikačné údaje, predmet činnosti...5 Štruktúra akcionárov...6 História spoločnosti...7

More information

NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava. and. Tender Documents. Name of the Commercial Public Tender (hereinafter referred to as "Tender"):

NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava. and. Tender Documents. Name of the Commercial Public Tender (hereinafter referred to as Tender): and Tender Documents Name of the Commercial Public Tender (hereinafter referred to as "Tender"): Subsurface valve TABLE OF CONTENTS A. INSTRUCTIONS FOR BIDDERS A.1 GENERAL INSTRUCTIONS A.1.1 Identification

More information

ROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

ROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT ROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 OBSAH 4 6 10 16 20 22 24 28 32 38 54 60 66 70 74 80 84 86 88 94 Úvodné slovo predsedu predstavenstva Profil spoločnosti Poslanie a hodnoty spoločnosti Hlavné udalosti roku

More information

Kvalita daňového systému v koncepte systémovej krízy

Kvalita daňového systému v koncepte systémovej krízy Ing. Lucia Mihóková Katedra financií Ekonomická fakulta Technická univerzita v Košiciach Kvalita daňového systému v koncepte systémovej krízy 1 Úvod Kríza, s prívlastkom systémová, sa podpísala pod prudký

More information

Vaše peniaze / Your Money PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Výročná správa / Annual Report

Vaše peniaze / Your Money PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Výročná správa / Annual Report Vaše peniaze / Your Money 2007 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Výročná správa / Annual Report Vybrané ukazovatele PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Basic Economic Facts of PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Poskytnuté

More information

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies MASTER'S THESIS Response by Czech Auditors and Audit Regulators to the Financial Crisis Author: Bc. Tatiana Chudá Supervisor:

More information

Agreement on the Provision for Professional Practice of students. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov

Agreement on the Provision for Professional Practice of students. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov Agreement on the Provision for Professional Practice of students This Agreement on the Provision for Professional Practice (hereinafter reffered to as "Agreement") has been concluded according to Act Nr.

More information

Finančné nástroje pre oblasť smart cities & regions. Január 2018

Finančné nástroje pre oblasť smart cities & regions. Január 2018 Finančné nástroje pre oblasť smart cities & regions Január 2018 Čo sú to vlastne finančné nástroje? Návratná / splatná forma finančnej pomoci Základné typy finančných nástrojov Úverové nástroje Garančné

More information

Separate financial statements for the year ended 31 December 2008

Separate financial statements for the year ended 31 December 2008 Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Separate financial statements for the year ended 31 December 2008 Translation note This version of the accompanying documents is a translation from the original,

More information

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. Výročná správa. Annual Report

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. Výročná správa. Annual Report KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Výročná správa 2007 Annual Report KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 01 MIESTO, KDE JE MI DOBRE... Človek sa narodí a v okamihu sa stáva

More information

Výročná správa / Annual Report

Výročná správa / Annual Report Výročná správa / Annual Report 2015 00 Obsah Content 2015 VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT 2 Úvodné slovo predsedu predstavenstva A Word of Introduction by the Chairman of the Board of Directors 4 1. Všeobecné

More information

Výročná správa / Annual Report

Výročná správa / Annual Report Výročná správa / Annual Report 2014 00 Obsah Content 2014 VÝROČNÁ SPRÁVA / ANNUAL REPORT 2 Úvodné slovo predsedu predstavenstva A Word of Introduction by the Chairman of the Board of Directors 4 1. Všeobecné

More information

ČSOB LEASING SPOĽAHLIVÉ PARTNERSTVO RELIABLE PARTNERSHIP COMPANY PROFILE 2013

ČSOB LEASING SPOĽAHLIVÉ PARTNERSTVO RELIABLE PARTNERSHIP COMPANY PROFILE 2013 ČSOB LEASING SPOĽAHLIVÉ PARTNERSTVO RELIABLE PARTNERSHIP COMPANY PROFILE 2013 OBSAH CONTENTS 01 4 KTO JE ČSOB LEASING WHO IS ČSOB LEASING 02 10 NAŠA VÍZIA OUR VISION 04 18 NAŠE SLUŽBY OUR SERVICES 05 24

More information

(1) Consolidated Balance Sheets As of December 31, 2013 and 2014 ( ) represents negative figures. Millions of yen

(1) Consolidated Balance Sheets As of December 31, 2013 and 2014 ( ) represents negative figures. Millions of yen 3. Consolidated Financial Statements (1) Consolidated Balance Sheets As of and 2014 As of As of ASSETS Current assets: Cash and deposits 119,859 137,082 Notes and accounts receivable trade 238,102 265,818

More information

FOTA S.A. FINANCIAL REPORTS FOR THE YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2012 WITH AN OPINION OF AN INDEPENDENT CHARTERED AUDITOR

FOTA S.A. FINANCIAL REPORTS FOR THE YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2012 WITH AN OPINION OF AN INDEPENDENT CHARTERED AUDITOR FOTA S.A. FINANCIAL REPORTS FOR THE YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2012 WITH AN OPINION OF AN INDEPENDENT CHARTERED AUDITOR Gdynia, 30 April 2013 FOTA S.A. Financial statements for the year ended on 2012 STATEMENT

More information

not be part of this report. reportu

not be part of this report. reportu The methodology of Merck spol. s r.o. for publishing value transfers to healthcare professionals and healthcare organisations according to the AIFP Code of Ethics (in line with the EFPIA Disclosure Code).

More information

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING AND STATEMENTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN SLOVAKIA

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING AND STATEMENTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN SLOVAKIA Nora Štangová 1, Agneša Víghová 2 Chapter 4 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS IN THE CONTEXT OF ACCOUNTING AND STATEMENTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN SLOVAKIA Abstract : In the article we deal with characteristic

More information

Výročná správa Annual report

Výročná správa Annual report 20 Výročná správa Annual report Obsah Content 03 04 05 05 06 06 08 09 11 11 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 26 28 30 Príhovor generálneho riaditeľa Foreword of general director Identifikačné údaje

More information

Note. Total operating revenue Total operating expenses Profit / (loss) on operating activities (61 808)

Note. Total operating revenue Total operating expenses Profit / (loss) on operating activities (61 808) QUARTERLY CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD OF 3 MONTHS ENDED 31 MARCH 2016, PREPARED IN ACCORDANCE WITH IFRS EU (translation of a document originally issued in Polish) TABLE OF

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 16 VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Contents 04 Príhovor predsedu dozornej rady/address by the Chairman of the Supervisory Board 06 Úvod od predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa/foreword of

More information

General Terms and Conditions ( GTC ) for VAT and Excise Duty Refund Services by NIKOSAX for Customers of SLOVNAFT, a.s.

General Terms and Conditions ( GTC ) for VAT and Excise Duty Refund Services by NIKOSAX for Customers of SLOVNAFT, a.s. General Terms and Conditions ( GTC ) for VAT and Excise Duty Refund Services by NIKOSAX for Customers of SLOVNAFT, a.s. Všeobecné podmienky ( VP ) pre služby refundácie DPH a spotrebnej dane vykonávané

More information

VÝZNAM A POSTAVENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY V OBLASTI MERANIA VÝKONNOSTI NA SLOVENSKU

VÝZNAM A POSTAVENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY V OBLASTI MERANIA VÝKONNOSTI NA SLOVENSKU VÝZNAM A POSTAVENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY V OBLASTI MERANIA VÝKONNOSTI NA SLOVENSKU Teplická Katarína 1 1 TU F BERG Košice, Oddelenie manažérstva zemských zdrojov, E-mail: katarina.teplicka@tuke.sk

More information

EURO IN THE SLOVAK REPUBLIC

EURO IN THE SLOVAK REPUBLIC EURO IN THE SLOVAK REPUBLIC Jozef Klučka 1, Stanislava Strelcová 1, Eva Leláková 2 University of Žilina, 1 Faculty of Special Engineering, Department of Crisis Management, 2 Faculty of Science, Department

More information

DEVELOPMENT OF REGIONS AND MUNICIPALITIES OF THE SLOVAK REPUBLIC BY APPLICATION OF EUROPEAN COHESION POLICY

DEVELOPMENT OF REGIONS AND MUNICIPALITIES OF THE SLOVAK REPUBLIC BY APPLICATION OF EUROPEAN COHESION POLICY Journal of Economic and Social Development Vol 4. No 1., March 2017 61 DEVELOPMENT OF REGIONS AND MUNICIPALITIES OF THE SLOVAK REPUBLIC BY APPLICATION OF EUROPEAN COHESION POLICY Katarina Rentkova Comenius

More information

raport roczny 2011 annual report Separate annual report of Echo lnvestment S.A. for 2011

raport roczny 2011 annual report Separate annual report of Echo lnvestment S.A. for 2011 Separate of Echo lnvestment S.A. for 1 Separate of Echo Investment S.A. for CONTENTS I. LETTER TO SHAREHOLDERS, PARTNERS AND CUSTOMERS... 4 II. SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS OF ECHO INVESTMENT S.A. FOR...

More information

THE ROLE OF AN INSURANCE BROKER AND THEIR POSITION ON THE INSURANCE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC

THE ROLE OF AN INSURANCE BROKER AND THEIR POSITION ON THE INSURANCE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC THE ROLE OF AN INSURANCE BROKER AND THEIR POSITION ON THE INSURANCE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC Lenka Přečková Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná Univerzitní náměstí

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO - PODPORA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA. Vojtech KOLLÁR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Abstrakt Sustainable development aims to meet the ever growing

More information

WORKING PAPERS CGE MODELLING OF MACROECONOMIC EFFECTS OF ENVIRONMENTAL TAXES AS AN EU OWN RESOURCE CASE OF SLOVAKIA. Viliam Páleník Tomáš Miklošovič

WORKING PAPERS CGE MODELLING OF MACROECONOMIC EFFECTS OF ENVIRONMENTAL TAXES AS AN EU OWN RESOURCE CASE OF SLOVAKIA. Viliam Páleník Tomáš Miklošovič WORKING PAPERS 88 Viliam Páleník Tomáš Miklošovič CGE MODELLING OF MACROECONOMIC EFFECTS OF ENVIRONMENTAL TAXES AS AN EU OWN RESOURCE CASE OF SLOVAKIA ISSN 1337-5598 (electronic version) 2 The WORKING

More information

YIOULA GLASSWORKS S.A. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2011

YIOULA GLASSWORKS S.A. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS JUNE 30, 2011 1. CORPORATE INFORMATION: Yioula Glassworks S.A., a corporation formed under the laws of the Hellenic Republic (also known as Greece), οn August 5, 1959, by Messrs Kyriacos and Ioannis Voulgarakis is the

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Contents 04 Príhovor predsedu dozornej rady/address by the Chairman of the Supervisory Board 06 Úvod od predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa/foreword of the

More information

Tel: Fax:

Tel: Fax: Tel: +421 2 5710 6666 Fax: +421 2 5710 6610 www.bdoslovakia.com Zochova 6-8 811 03 Bratislava I Slovak Republic SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI v súlade s 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 PROMA

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 PROMA ANNUAL REPORT 2008 PROMA bsah ontent Úvod Príhovor generálneho riaditeľa Identifikačné údaje Predstavenie spoločnosti Charakteristika trhu, trhový podiel Promy, s.r.o. Historické míľniky vo vývoji spoločnosti

More information

Public Company ORLEN Lietuva

Public Company ORLEN Lietuva 2 0 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 PREPARED IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AS ADOPTED BY EUROPEAN UNION 1 6 Table of contents: Independent

More information

Contents. 38 Risk management 42 Human Resources 44 Supervisory Board report 46 Summary Corporate Governance Report 48 The Company s organisation

Contents. 38 Risk management 42 Human Resources 44 Supervisory Board report 46 Summary Corporate Governance Report 48 The Company s organisation Slovenská sporiteľňa, a. s., Member of Erste Group Annual Report 2013 2 ANNUAL REPORT 2013 ANNUAL REPORT 2013 3 Contents 6 The Company at a glance 8 Statement by the Chairman of the Board and CEO 12 Financial

More information

Good Construction Group (International) Limited

Good Construction Group (International) Limited Good Construction Group (International) Limited International GAAP Illustrative financial statements for the year ended 31 December 2012 Based on International Financial Reporting Standards in issue at

More information

Aspekty daně z přidané hodnoty v rámci systému samovyměření a prodloužené záruky při poskytování služeb v zemích Evropské unie

Aspekty daně z přidané hodnoty v rámci systému samovyměření a prodloužené záruky při poskytování služeb v zemích Evropské unie Aspects of the value added tax within the self assessment system and the extended guarantees for the provision of s in the countries of the European Union Aspekty daně z přidané hodnoty v rámci systému

More information

PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Office real estate fund o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Office real estate fund o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. PREDAJNÝ PROSPEKT FONDU Office real estate fund o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. UPOZORNENIE: Tento predajný prospekt sa môže počas trvania zmluvného vzťahu

More information

Sales of Philatelic Merchandise

Sales of Philatelic Merchandise Terms and Conditions Sales of Philatelic Merchandise Effective as of November 19, 2014 These terms and conditions shall regulate the rights and liabilities of parties arising from the contract made by

More information

Taxation of cross-border mergers and acquisitions

Taxation of cross-border mergers and acquisitions Taxation of cross-border mergers and acquisitions Slovakia kpmg.com/tax KPMG International Taxation of cross-border mergers and acquisitions a Slovakia Introduction This overview of the Slovak business

More information

As Re-stated Note

As Re-stated Note Group Income Statement For the year ended 30 April 2014 Note Revenue - continuing 2 114,188 98,537 Cost of sales - operating (84,563) (77,904) - impairment charge on inventories 3 (162) (3,539) Gross profit

More information

Financovanie súkromných neziskových organizácií z verejných a iných zdrojov

Financovanie súkromných neziskových organizácií z verejných a iných zdrojov Financovanie súkromných neziskových organizácií z verejných a iných zdrojov Ing. Mária Svidroňová Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta maria.svidronova@umb.sk Abstrakt Verejné služby nie sú poskytované

More information

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS. Quarter 2/2016. ProCredit Holding AG & Co. KGaA

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS. Quarter 2/2016. ProCredit Holding AG & Co. KGaA CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS Quarter 2/2016 ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2 Consolidated Statement of Profit or Loss Note 01.04. - 01.04. - 30.06.2015 30.06.2015 Interest and similar

More information

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS. Quarter 3/2016. ProCredit Holding AG & Co. KGaA

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS. Quarter 3/2016. ProCredit Holding AG & Co. KGaA CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS Quarter 3/2016 ProCredit Holding AG & Co. KGaA 2 Consolidated Statement of Profit or Loss 01.07. - 01.07. - 01.01.- 01.01.- Note 30.09.2016 30.09.2015*

More information

9-Month-Report P&I Personal & Informatik AG

9-Month-Report P&I Personal & Informatik AG 9-Month-Report 01.04.2002 31.12.2002 P&I Personal & Informatik AG The P&I Group from April to December 2002: Kennzahlen nach IAS Company turnover Earnings before depreciation (EBITDA) Earnings before interest

More information

IAS 16 Property, Plant and Equipment

IAS 16 Property, Plant and Equipment IAS 16 Property, Plant and Equipment How do we recognise them on initial recognition? At cost! So, what is cost? Cost includes: purchase price import duties and non-refundable purchase taxes LESS: trade

More information

NATO UNCLASSIFIED Releasable to Montenegro. 8 August 2016 DOCUMENT C-M(2016)0044-AS1 (INV)

NATO UNCLASSIFIED Releasable to Montenegro. 8 August 2016 DOCUMENT C-M(2016)0044-AS1 (INV) Releasable to Montenegro 8 August 2016 DOCUMENT C-M(2016)0044-AS1 (INV) IBAN REPORTS ON THE 2013 FINANCIAL STATEMENTS OF NETMA, NAMMO AND NEFMO ACTION SHEET On 5 August 2016, under the silence procedure,

More information

Interim financial report of SID Bank and SID Bank Group January June, 20161

Interim financial report of SID Bank and SID Bank Group January June, 20161 2016 Interim financial report of and Group January June, 20161 2 Ljubljana, August 31 st, 2016 Contents Statement of management's responsibility... 4 1. Basic information... 5 2. Financial highlight and

More information

Produkty finančných trhov a ich riziká. Produkty devízových a peňažných transakcií

Produkty finančných trhov a ich riziká. Produkty devízových a peňažných transakcií Produkty finančných trhov a ich riziká Produkty devízových a peňažných transakcií Obsah Úvod... 1 rizík... 2 Všeobecné... 2 Charakteristiky opcií... 3 Riziko straty investovanej čiastky... 4 Daňové dopady...

More information

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. UNCONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND INDEPENDENT AUDITOR S REPORT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2009 Table

More information

EKO PETROLEUM ALBANIA Shpk. FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011

EKO PETROLEUM ALBANIA Shpk. FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 EKO PETROLEUM ALBANIA Shpk. FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 Contents: INDEPENDENT AUDITOR S REPORT... 1 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION... 3 STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME... 4 STATEMENT OF CHANGES

More information

BBVA Senior Finance, S.A. (Unipersonal)

BBVA Senior Finance, S.A. (Unipersonal) BBVA Senior Finance, S.A. (Unipersonal) Financial Statements for the year ended December 31, 2016, together with the Management Report and Auditor s Report. BBVA Senior Finance, S.A. (Unipersonal) Financial

More information

UNICREDIT BANK A.D., BANJA LUKA

UNICREDIT BANK A.D., BANJA LUKA UNICREDIT BANK A.D., BANJA LUKA Financial statements for the year ended 31 December 2010 This version of our report is a translation from the original, which was prepared in Serbian language. All possible

More information

Bigbank AS Interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2017

Bigbank AS Interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2017 Interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2017 Bigbank AS Interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2017 Business name Bigbank

More information

The SEB Group accounts according to new accounting standards IFRS

The SEB Group accounts according to new accounting standards IFRS The SEB Group accounts according to new accounting standards IFRS From 2005 the SEB Group accounts will be reported according to International Financial Reporting Standards (IFRS) introduced in EU. For

More information

2017 Company Formation

2017 Company Formation 2017 Company Formation Slovakia www.accace.com www.accace.sk Contents Introduction 3 Legal forms of business, minimum capital, contribution 4 General Partnership 4 Limited Partnership 4 Limited Liability

More information

Malovecká, I. 1, Papargyris, K. 1, Mináriková, D. 1, Foltán V. 1, Jankovská, A. 2

Malovecká, I. 1, Papargyris, K. 1, Mináriková, D. 1, Foltán V. 1, Jankovská, A. 2 ISSN 1338-6786 (online) and ISSN 0301-2298 (print version), DOI: 10.1515/afpuc-2015-0015 ACTA FACULTATIS PHARMACEUTICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE Prosperity of community pharmacy evaluated by gross and

More information

KRUK S.A. Separate financial statements for the financial year ended December 31st 2012

KRUK S.A. Separate financial statements for the financial year ended December 31st 2012 Separate financial statements for the financial year ended December 31st 2012 Prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as endorsed by the European Union 1 Table of contents

More information

YIOULA GLASSWORKS S.A. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012

YIOULA GLASSWORKS S.A. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SEPTEMBER 30, 2012 1. CORPORATE INFORMATION: Yioula Glassworks S.A., a corporation formed under the laws of the Hellenic Republic (also known as Greece), οn August 5, 1959, by Messrs Kyriacos and Ioannis Voulgarakis is the

More information

UNEMPLOYMENT AND GDP

UNEMPLOYMENT AND GDP UNEMPLOYMENT AND GDP Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstract Unemployment is one of very important and closely monitored macroeconomic indicators. Unemployment gives indication what proportion

More information

SGD Group S.A.S. Quarterly Report June 30, 2016

SGD Group S.A.S. Quarterly Report June 30, 2016 SGD Group S.A.S. Quarterly Report June 30, 2016 Page 0 SGD Group - Consolidated financial statements Confidential Quarter ended June 30, 2016 Contents Page Definitions & structure of the information reported...

More information

FINANCIAL STATEMENTS CONSOLIDATED BALANCE SHEET PROVISIONS CONSOLIDATED INCOME STATEMENT TRADE AND OTHER PAYABLES 84

FINANCIAL STATEMENTS CONSOLIDATED BALANCE SHEET PROVISIONS CONSOLIDATED INCOME STATEMENT TRADE AND OTHER PAYABLES 84 56 AALBERTS INDUSTRIES N.V. ANNUAL REPORT 2015 1. CONSOLIDATED BALANCE SHEET 58 18. PROVISIONS 81 2. CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 59 19. TRADE AND OTHER PAYABLES 84 3. CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE

More information

SLOVAK TAX NEWS 2/2014 ECOVIS LA Partners Tax, k. s.

SLOVAK TAX NEWS 2/2014 ECOVIS LA Partners Tax, k. s. SLOVAK TAX NEWS 2/2014 Obsah 1. Návrh novely zákona o dani z príjmov..... 1 2. Inštitút záväzného stanoviska... 4 3. Obsah dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa 18 ods. 1 zákona č.

More information

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. AND SUBSIDIARY

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. AND SUBSIDIARY EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. AND SUBSIDIARY Interim Consolidated Financial Statements for the periods ended June 30, 2015 and 2014, and December 31, 2014 (With Independent Auditors Review

More information

Orders received in CHF million. Sales in CHF million. EBIT in CHF million. Capital expenditures in CHF million

Orders received in CHF million. Sales in CHF million. EBIT in CHF million. Capital expenditures in CHF million Semi-Annual Report 2 Rieter. Semi-Annual Report. Rieter at a glance Rieter at a glance Orders received in Sales in EBIT in Capital expenditures in HY1 15 HY2 15 HY1 16 HY1 15 HY2 15 HY1 16 HY1 15 HY2 15

More information

Financial Statements

Financial Statements Elenia Finance Oyj Financial Statements 1 January 2015-31 December 2015 Business ID 2584057-5 Unofficial translation from Finnish to English 1 Table of Content pages Elenia Finance Group, Report of the

More information

Consolidated interim report for the first half of 2016

Consolidated interim report for the first half of 2016 Consolidated interim report for the first half of 2016 Interim condensed consolidated financial statements for the six and three months ended June 30th 2016 (all figures in PLN 000 unless indicated otherwise)

More information

KATALÓG FONDOV V PONUKE VÚB BANKY 1. POLROK 2017

KATALÓG FONDOV V PONUKE VÚB BANKY 1. POLROK 2017 KATALÓG FONDOV V PONUKE VÚB BANKY 1. POLROK 2017 VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ www.vub.sk, *0200 Bank of JEDNOTLIVÉ TRHY V DETAILOCH PROGNÓZY VÝVOJA Vážení klienti, rast ekonomiky na začiatku roku 2017 v Európe

More information

Commercial Register of the Republic of Estonia. Provision of consumer loans and acceptance of deposits

Commercial Register of the Republic of Estonia. Provision of consumer loans and acceptance of deposits Interim condensed consolidated financial statements for the period ended December Bigbank AS Interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 December 2016 Business name Bigbank

More information

EXTENDED CONSOLIDATED REPORT OF THE CIECH GROUP FOR THE FIRST HALF OF 2016

EXTENDED CONSOLIDATED REPORT OF THE CIECH GROUP FOR THE FIRST HALF OF 2016 We are providing a courtesy English translation of our audited financial statements which were originally written in Polish. We take no responsibility for the accuracy of our translation. For an accurate

More information

SPECIMEN FINANCIAL STATEMENTS KENYA SME LIMITED ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2009.

SPECIMEN FINANCIAL STATEMENTS KENYA SME LIMITED ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2009. SPECIMEN FINANCIAL STATEMENTS KENYA SME LIMITED ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2009 Note 1: This specimen provides an illustrative set of financial statements prepared

More information

Produkty finančných trhov a ich riziká. Produkty kapitálových trhov

Produkty finančných trhov a ich riziká. Produkty kapitálových trhov Produkty finančných trhov a ich riziká Produkty kapitálových trhov Obsah Úvod... 1 rizík... 2 Všeobecné... 2 Charakteristiky opcií... 4 Riziko straty investovanej čiastky... 5 Daňové dopady... 5 finančných

More information

Half-year Consolidated Financial Statements of Esselunga S.p.A. as of 30 June 2017

Half-year Consolidated Financial Statements of Esselunga S.p.A. as of 30 June 2017 Half-year Consolidated Financial Statements of Esselunga S.p.A. as of 30 June 2017 Parent Company Esselunga S.p.A. Registered office Milan, via Vittor Pisani 20 Share Capital 100,000,000 fully paid up

More information

Quarterly report containing the interim financial statements of the Group for Q3 of the financial year of

Quarterly report containing the interim financial statements of the Group for Q3 of the financial year of Quarterly report containing the interim financial statements of the Group for Q3 of the financial year of 2016-2017 covering the period from 01-07-2016 to 31-03-2017 Publication date: 16 May 2017 TABLE

More information

SAZKA Group a.s. CONSOLIDATED ANNUAL REPORT, CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS & INDEPENDENT AUDITOR S REPORT for the year 2017

SAZKA Group a.s. CONSOLIDATED ANNUAL REPORT, CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS & INDEPENDENT AUDITOR S REPORT for the year 2017 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT, CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS & INDEPENDENT AUDITOR S REPORT for the year 2017 Consolidated Annual Report for the year 2017 Content 1. Information about the Consolidating

More information

Compañía Española de Petróleos, S.A.U. and subsidiaries (Cepsa Group)

Compañía Española de Petróleos, S.A.U. and subsidiaries (Cepsa Group) Compañía Española de Petróleos, S.A.U. and subsidiaries (Cepsa Group) Condensed Consolidated Interim Financial Statements and Consolidated Interim Management s Report for the six-month period ended June

More information

FLUXYS GROUP TRANSITION TO IFRS

FLUXYS GROUP TRANSITION TO IFRS FLUXYS GROUP TRANSITION TO IFRS CONTENTS CHAPTER I. FIRST TIME ADOPTION OF IFRS 3 CONTEXT 3 ACCOUNTING POLICIES 3 CHAPTER II. RECONCILIATION BETWEEN THE IFRS AND THE BELGIAN GAAP FINANCIAL STATEMENTS 4

More information

ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS

ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS SPECIMEN FINANCIAL STATEMENTS KENYA SME LIMITED ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2016 Note 1: This specimen provides an illustrative set of financial statements for

More information

Santander Consumer Finance, S.A. and Companies composing the Santander Consumer Finance Group (Consolidated)

Santander Consumer Finance, S.A. and Companies composing the Santander Consumer Finance Group (Consolidated) Santander Consumer Finance, S.A. and Companies composing the Santander Consumer Finance Group (Consolidated) Consolidated Financial Statements and Consolidated Directors Report for the year ended 31 December

More information

Good Group (International) Limited

Good Group (International) Limited EY IFRS Core Tools Good Group (International) Limited International GAAP Illustrative financial statements for the year ended 31 December 2013 Based on International Financial Reporting Standards in issue

More information

Consolidated annual financial statements of Ceramika Nowa Gala SA Group

Consolidated annual financial statements of Ceramika Nowa Gala SA Group of Group for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 Końskie, 23 March 2017 Introduction Reporting Entity These consolidated financial statements have been drawn up by, based in Końskie at 1

More information

PONSSE PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE, 14 FEBRUARY 2017, 9:00 a.m. PONSSE S FINANCIAL STATEMENTS FOR 1 JANUARY 31 DECEMBER 2016

PONSSE PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE, 14 FEBRUARY 2017, 9:00 a.m. PONSSE S FINANCIAL STATEMENTS FOR 1 JANUARY 31 DECEMBER 2016 PONSSE PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE, 14 FEBRUARY 2017, 9:00 a.m. PONSSE S FINANCIAL STATEMENTS FOR 1 JANUARY 31 DECEMBER 2016 Net sales amounted to EUR 517.4 (Q1-Q4/2015 461.9) million. Q4 net sales amounted

More information

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS for the year ended 31 December 2016

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS for the year ended 31 December 2016 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS for the year ended 31 December 1 STATEMENT OF ACCOUNTING POLICIES General information Kingspan Group plc is a public limited company registered and domiciled in Ireland,

More information

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS TSUBAKIMOTO CHAIN CO. and Consolidated Subsidiaries CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Year Ended March 31, 2017 with Independent Auditor s Report Consolidated Balance Sheet TSUBAKIMOTO CHAIN CO. and Consolidated

More information

UNICORN COLLEGE BAKALÁRSKA PRÁCA

UNICORN COLLEGE BAKALÁRSKA PRÁCA UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁRSKA PRÁCA Aktivity zamestnancov smerujúce proti hospodárskym záujmom zamestnávateľa, možnosti obrany a prevencie proti takémuto jednaniu Autor BP:

More information